Strona główna / OGÓLNE ZASADY I WARUNKI

Ogólne Warunki Handlowe

1. zakres stosowania

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Nasz sklep internetowy skierowany jest wyłącznie do konsumentów.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną, działa w wykonywaniu działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek.

2. Partner umowny, zawarcie umowy, opcje korekty

Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest z Snoozi GmbH, Roonstraße 29, 50674 Kolonia.

Wraz z umieszczeniem produktów w sklepie internetowym składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na te artykuły. W pierwszej kolejności mogą Państwo umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i w każdej chwili przed złożeniem wiążącego zamówienia skorygować swoje dane, korzystając z udostępnionych i objaśnionych w tym celu w procesie składania zamówienia środków pomocniczych do korekty. Umowa zostaje zawarta w momencie zaakceptowania oferty na towary znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie na przycisk zamówienia. Natychmiast po wysłaniu zamówienia otrzymasz potwierdzenie drogą mailową. 3.

3. język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Językami, w których można zawrzeć umowę są niemiecki i angielski.

Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy Ci dane dotyczące zamówienia oraz nasze Ogólne Warunki Handlowe w formie tekstowej. Tekst umowy można zobaczyć w naszym loginie klienta.

4. warunki dostawy

Do podanych cen produktów mogą być doliczone koszty wysyłki. Więcej informacji na temat ewentualnych kosztów wysyłki można znaleźć w ofertach.

Dostarczamy tylko w sposób wysyłkowy. Niestety, nie ma możliwości odbioru osobistego towaru.

5. płatność

W naszym sklepie dostępne są następujące formy płatności:

Karta kredytowa

Podczas składania zamówienia podajesz dane swojej karty kredytowej. Po Twojej legitymacji jako prawowitego posiadacza karty, transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona automatycznie i Twoja karta zostanie obciążona.

PayPal, PayPal Express

W trakcie procesu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę dostawcy usług internetowych PayPal. Aby zapłacić kwotę rachunku za pośrednictwem systemu PayPal, musisz być tam zarejestrowany lub najpierw się zarejestrować, uprawomocnić się swoimi danymi dostępu i potwierdzić nam dyspozycję płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie, zwracamy się do PayPal z prośbą o zainicjowanie transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona automatycznie przez PayPal natychmiast po jej dokonaniu. Dalsze instrukcje otrzymasz podczas procesu składania zamówienia.

6. Gwarancja i rękojmia

O ile poniżej nie ustalono wyraźnie inaczej, obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady. W przypadku towarów używanych obowiązuje następująca zasada: jeżeli wada wystąpi po upływie jednego roku od dostawy towaru, roszczenia z tytułu wad są wykluczone. Wady powstałe w ciągu jednego roku od dostawy towaru można reklamować w ustawowym terminie przedawnienia wynoszącym dwa lata od dostawy towaru.

Powyższe ograniczenia i skrócenie terminu nie dotyczą roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub osoby, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania.

- w przypadku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia

- w przypadku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków, jak również w przypadku zamiaru popełnienia oszustwa

- w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie

przede wszystkim należytego wykonania umowy i od przestrzegania których zależy

i na których przestrzeganiu umawiająca się strona może regularnie polegać

(obowiązki kardynalne)

- w zakresie przyrzeczenia gwarancji, o ile zostało to uzgodnione, lub

- w zakresie, w jakim otwiera się zakres zastosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.

Informacje na temat wszelkich dodatkowych gwarancji, które mogą mieć zastosowanie, oraz ich

i ich dokładne warunki można znaleźć wraz z produktem oraz na specjalnych

strony informacyjne w sklepie internetowym.

Obsługa klienta: W przypadku pytań, skarg i zastrzeżeń możesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 17:00, dzwoniąc pod numer +49(0)221 6508300-0, wysyłając e-mail na adres info@snoozi.com lub korzystając z naszej strony internetowej.

7. Odpowiedzialność

W przypadku roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników odpowiadamy zawsze bez ograniczeń za

- w przypadku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia

- w przypadku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków

- w przypadku przyrzeczeń gwarancyjnych - w zakresie, w jakim zostało to uzgodnione, lub

- w zakresie, w jakim otwiera się zakres zastosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie jest warunkiem prawidłowego wykonania umowy i na których dotrzymaniu partner umowy może regularnie polegać (zobowiązania podstawowe), spowodowanego lekkim zaniedbaniem z naszej strony, ze strony naszych przedstawicieli prawnych lub osób, którym powierzyliśmy wykonanie zobowiązania, wysokość odpowiedzialności jest ograniczona do szkody, którą można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy i której wystąpienia należy się spodziewać.

W przeciwnym razie roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

8. rozstrzyganie sporów


Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (OS), którą można znaleźć tutaj. Nie jesteśmy zobowiązani ani gotowi do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed sądem polubownym dla konsumentów.